Ładowanie ...
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności i Informacje o cookies
Polityka Prywatności strony https://encodeit.pl

§ 1. Definicje

1. Administrator danych osobowych – Administrator.
2. Chat online – usługa elektroniczna dostępna na stronie internetowej, wykorzystująca aplikacje Messenger obsługiwaną przez serwis społecznościowy Facebook która umożliwia kontakt z Klientem.
3. Fanpage – strona internetowa, której administratorem na platformie Facebook jest ENCODE IT Rafał Jaseniuk lub osoba wyznaczona (upoważniona) przez niego do pełnienia tej funkcji.
4. Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający Klientom kontakt z Administratorem.
5. Formularz wyceny – formularz dostępny na stronie sklepu internetowego służący do wyceny projektu/usługi przed jego/jej wykonaniem/realizacją.
6. Hasło – ciąg znaków, które są wybierane przez Klienta podczas dokonywania rejestracji.
7. Klient:
a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
b) osoba prawna,
c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
– która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży z Administratorem, a także na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
8. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
11. Administrator – Rafał Jaseniuk prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą ENCODE IT Rafał Jaseniuk wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ulica Bończyka 41/1, 48-304 Nysa, NIP: 7532453007, REGON: 383527673, telefon kontaktowy: +48605985138, adres poczty elektronicznej: biuro@encodeit.pl.
12. PDF (skrót od Portable Document Format – przenośny format dokumentu) – format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems.
13. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.).

§ 2. Dane Osobowe

1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Administratora czyli który jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z zasadami określonymi w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. ( dalej „RODO”). Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w formie e-mail: biuro@encodeit.pl lub poprzez kontakt telefoniczny 605 985 138.
2. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Klienta, a następnie przesłanych Administratorowi za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych Klienta może dotyczyć jego adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania oraz adresu IP komputera.
Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres 10 lat, a potem będą usuwane, o ile dalsze ich przetwarzanie nie wynika z innej podstawy prawnej.

3. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu:
(a) realizacji przepisów prawa,
(b) świadczenia usług drogą elektroniczną
(c) działań promocyjnych i handlowych Administratora.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację Umów Sprzedaży przez Administratora.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit.
(a) jest prawny obowiązek Administratorowi związany z wykonywaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w tym obowiązek działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; w przypadku o którym mowa w ust. 3 lit.
(b ) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, zaś w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit.
(c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

6. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane do przetwarzania, jedynie w celu realizacji Umów Sprzedaży i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora, firmie hostingowej, firmie świadczącej usługi księgowe dla Administratorowi, firmie zabezpieczającej pliki z serwera, firmie kurierskiej firmy zajmujące się działaniami marketingowymi, firmy obsługujące systemy płatności.. Podmiot przetwarzający dane osobowe Klientów, w oparciu o Umowę powierzenia będzie przetwarzać od wejścia w życie RODO dane osobowe Klientów, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej, zgody Administratorowi. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

7. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

8. Klientom przysługuje prawo do: usunięcia danych osobowych zgromadzonych na ich temat zarówno z systemu Administratorowi, jak i z baz podmiotów, współpracujących z Administratorem , ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Administratora nt. Klientów oraz do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której Klient uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz wniesienia środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu jako wobec podmiotu dopuszczającemu się naruszeń.

9. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

10. Serwis może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Sklepie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli Klient wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania stroną. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klienta.

11. Transfer danych osobowych Klientów do Państw trzecich będzie się odbywał zgodnie z wymaganiami wprowadzonymi przez RODO.

§ 3. Bezpieczeństwo informacyjne

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych określone w art. 25,30, 32-34, 35 -39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Klientów, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Administratorowi z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

2. Administrator wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Administrator rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

§ 3. Cookies

1. W celu prawidłowego działania strony, Administrator korzysta z technologii plików Cookies, w oparciu o przepisy Rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej (Rozporządzenie e-Privacy). Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Klienta za pośrednictwem strony, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Klient korzysta ze strony – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

2. Administrator wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Klienta oraz za zgodą Klienta, wyrażoną poprzez ustawienia przeglądarki trwałe cookies, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Klienta, aż do ich skasowania.

3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

4. Cookies strony są bezpieczne dla urządzenia Klienta, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

5. Pliki generowanie bezpośrednio przez stronę nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies zamieszczane przez partnerów Administratorowi, za uprzednią zgodą ze strony Klienta poprzez wybór odpowiednich ustawień przeglądarki) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

6. Klient może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki. Niewłączenie przez Klienta cookies trwałych oraz Cookies Zewnętrznych może spowodować niedostępności części lub całości funkcji strony.

7. Administrator wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: utrzymywania sesji Klienta; konfiguracji strony i dostosowania zawartości stron do preferencji Klienta, takie jak: rozpoznanie urządzenia Klienta, zapamiętanie ustawień wybranych przez Klienta; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania ze strony; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.

8. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne, z zastrzeżeniem ust. 15, w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności strony, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook, Twitter, Google+, YouTube i Instagram.

9. Klient może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Klient może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

10. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient.

Jesteś zainteresowany?
Napisz do nas co chciałbyś stworzyć, a my podamy Ci szacunkową wycenę takiego rozwiązania
Proszę o wycenę

Jesteśmy tutaj

48-304 Nysa, Bończyka 41/1, Polska

Skontaktuj się